• Polski
 • English
 • Młoda Polska – stypendium Ministra Kultury

  Za jego sprawą instrumentarium Cichej poszerzyło się o nowy akordeon z całą armią efektów.

   

  Prestiżowe stypendium „Młoda Polska” przyznawane jest co roku dla około 80 artystów w kraju. Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w
  dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na).

  Booking / Rezerwacja koncertów:

  Karolina Cicha
  cichagra@gmail.com
  +48 505 539 120

  Media:
  Ewelina Krawczyk „Się tworzy”
  +48 662 941 946
  ewelina@sietworzy.art

   

  baner sponsora